Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Các em Rước Lễ Lần Đầu 2015

Trong Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, 26/7/2015, 27 em được Rước Lễ Lần Đầu

ảnh kỷ niệm

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015

Chuyển ngành

trong Thánh Lễ tối nay, thứ 5, ngày 23/7/2015, các em ngành Khai Tâm tuyên hứa lên ngành Ấu và các em ngành Ấu tuyên hứa lên ngành Thiếu
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

DANH SÁCH GIÁO DÂN