Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 322

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI
LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15
"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cù ng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các c on. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".  
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                        
           
Ngày 22: Chúa Nhật. LỄ CHÚA BA NGÔI. LỄ TRỌNG. (Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, nữ tu). Giáo xứ Gio Linh chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 23: Thứ hai. Linh hồn Maria                       
Ngày 24: Thứ ba. Linh hồn Barnabê Phạm Văn Xuân (2008). Linh hồn Maria Vũ Thị Nhiệm.
Ngày 25: Thứ tư. Thánh Bêđa, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Linh hồn Gioan Baotixita và Maria.  
Ngày 26: Thứ năm. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Linh hồn Barnabê Phạm Văn Lộng.         
Ngày 27: Thứ sáu. Thánh Augustinô, giám mục Cantơbơri. Linh hồn Matta Nguyễn thị Sâm     
Ngày 28: Thứ bảy. Linh hồn Anna Trần Thị Nương (1983). Linh hồn Maria Nguyễn Thị Khuyến, giỗ 50 ngày.
Ngày 29: Chúa Nhật. LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. LỄ TRỌNG. Giáo xứ Thanh Xuân, Cà Tang chầu Mình Thánh Chúa.    

THÔNG BÁO
1. Thánh Lễ khấn lần đầu
Sáng thứ 6, ngày 27/05, Thánh lễ khấn lần đầu tại hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Trong số các tập sinh được khấn lần đầu, có 3 tập sinh là con em giáo xứ chúng ta là: Maria Trần  Thị Hà, Maria Trần Thị Lụa và Maria Phạm Thị Thơm. Sau đó, 3 tân khấn sinh sẽ về tạ ơn tại giáo xứ vào Thánh Lễ tối thứ 2, ngày 30/5. Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các tân khấn sinh.

CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng:
Ông Mạc,  2 trăm ngàn đồng
Cô Tình Diệm, 5 trăm ngàn đồng

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016

Tin buồn

MARIA VŨ THỊ NHIỆM
sinh năm: 1959
thuộc giáo họ Thánh Giuse Khang
đã được Chúa gọi về
lúc 2 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 15/5/2016.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ 45 sáng, thứ 3, ngày 17/05/2016.

Xin Chúa cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời.

Bản tin hàng tuần, số 321

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
LỜI CHÚA: Ga 20, 19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                        
           
Ngày 15: Chúa Nhật. CHÚA THÁNH THẦN HiỆN XuỐNG. LỄ TRỌNG. Giáo xứ Thánh Linh, Hiện Xuống chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 16: Thứ hai. Linh hồn Maria Hà Thị Lê (2001). Linh hồn Giuse Bùi Văn Can
Ngày 17: Thứ ba. Linh hồn Đaminh Bùi Đình Tuyên             
Ngày 18: Thứ tư. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo. Linh hồn Giuse Đỗ Văn Hương (2001)
Ngày 19: Thứ năm. Linh hồn Giuse Trần Trọng Nhung và Maria Trần Thị Hợi          
Ngày 20: Thứ sáu. Thánh Bê-na-đi-nô Si-ê-na, linh mục       
Ngày 21: Thứ bảy.                                     
Ngày 22: Chúa Nhật. LỄ CHÚA BA NGÔI. LỄ TRỌNG. (Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, nữ tu). Giáo xứ Gio Linh chầu Mình Thánh Chúa.

CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng:
a.   Chị Thuận Năng, 2 trăm ngàn đồng
b.   Ông Thế, 3 trăm ngàn đồng.
Anh chị Hùng Lan, 1 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 320

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN
LỜI CHÚA: Lc 24, 46-53
"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                        

Ngày 8: CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Giáo xứ Hiệp An chầu Mình Thánh Chúa.                                      
Ngày 9:             Thứ hai.                                  
Ngày 10: Thứ ba.                                             
Ngày 11: Thứ tư. Linh hn Maria Phạm Thị Thay (1980)
Ngày 12: Thứ năm. Thánh Nêrêô và Thánh Pancratiô, tử đạo.       
Ngày 13: Thứ sáu.                                            
Ngày 14: Thứ bảy. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH     
Ngày 15: Chúa Nhật. CHÚA THÁNH THẦN HiỆN XuỐNG. LỄ TRỌNG. Giáo xứ Thánh Linh, Hiện Xuống chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Chúa Nhật, Lễ bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi
Chúa nhật tuần tới là lễ bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi. Đoàn Thiếu Nhi mừng lễ vào Thánh Lễ ban sáng như thường lệ.
2. Tổng kết tiền đóng góp Ơn Gọi
Tổng số tiền đóng góp quĩ Ơn Gọi là 16.913.000 đồng (mười sáu triệu chín trăm mười ba ngàn đồng).


CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng:
a.   Cô Hoà Tân, 5 trăm ngàn đồng
b.   Anh Tràng Thuỷ, 5 trăm ngàn đồng
c.   Bà Vị, 2 trăm ngàn đồng
d.   Anh Hải Thuận, 2 trăm ngàn đồng
e.   Bà Khoa, giáo họ Mẹ Lên Trời, 3 trăm ngan đồng

                     

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 318


CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C
LỜI CHÚA: Ga 13, 31-33a. 34-35
"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                           
            
Ngày 24: CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Phiđêlê Sigmarigen, linh mục, tử đạo). Phú Lâm, Tánh Linh, Hiệp Tân chầu Mình Thánh Chúa. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Khuyến
Ngày 25:             Thứ hai. THÁNH MARCÔ, TÁC GiẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH. Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Đức (2000). Linh hồn Giuse Lại Văn Ngân.
Ngày 26:             Thứ ba. Linh hồn Vinh sơn Trần Xuân Kiểm.   
Ngày 27:             Thứ tư. Linh hồn Phêrô Trần Văn Khoa và Maria Nguyễn Thị Khuy.
Ngày 28:             Thứ năm. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hịu (1987). Linh hồn Đaminh Trần Đình Minh (2007). Linh hồn Maria Phạm Thị Gương (giỗ mãn tang).
Ngày 29:             Thứ sáu. Thánh Catarina Sienna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Linh hồn Đaminh Bùi Đình Chưởng (1999)
Ngày 30:             Thứ bảy. Thánh Piô V, giáo hoàng. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tiến (2014)
Ngày 1:              CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Giuse thợ. Lễ nhớ)

THÔNG BÁO
1. Thứ 6, Lễ bổn mạng Huynh Đoàn
Thánh lễ tối thứ 6 là lễ bổn mạng Huynh Đoàn. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Huynh Đoàn.
2. Thứ 7, Trại huấn luyện Huynh Trưởng và Dự Trưởng
Đoàn Thiếu nhi sẽ tổ chức trại huấn luyện cho các Huynh Trưởng và Dự Trưởng. Thời gian trại từ sáng thứ 7 đến sáng Chúa Nhật.
3. Thứ 7, Khai mạc Tháng Hoa
Thánh Lễ tối thứ 7, ngày 30/4, sẽ là Thánh Lễ khai mạc Tháng Hoa. Trước Thánh Lễ là nghi thức kiệu Đức Mẹ và dâng hoa cho Đức Mẹ. Xin mỗi người mang theo 1 bông hoa để dâng cho Đức Mẹ.
4. Chúa Nhật, Rửa tội cho trẻ em
Sáng Chúa Nhật, ngày 1/5, sẽ rửa tội cho trẻ em vào lúc 9 giờ sáng. Xin nộp sổ gia đình, phiếu rửa tội, giấy khai sinh và chuẩn bị khăn trắng và nến.

CÁM ƠN
1. Gia đình anh Tư, giáo họ Thánh Giuse Khang, góp quĩ giáo xứ 5 trăm ngàn đồng.
2. chị Lơ, con ông Mai, ủng hộ giáo xứ 3 triệu đồng.
3. Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng:
a.    Anh chị Tuế Xuân, 2 trăm ngàn đồng
b.   Chị Hoa Tuấn, 1 triệu đồng
c.    Ông Mai, 5 trăm ngàn đồng

Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 317

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C
LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                           
            
Ngày 17: CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH. Giáo xứ Vinh Lưu, Fatima chầu Mình Thánh Chúa. Linh hồn Hồ Vô Danh (2013). Linh hồn Vinh sơn Trần Quốc Huy (2003)
Ngày 18: Thứ hai. Linh hồn Maria Phạm Thị Nguyện (2005). Linh hồn Vinh sơn Đoàn Tất Cư. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chi. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chỉ.
Ngày 19: Thứ ba. Linh hồn Maria Vũ Thị Hin (2012). Linh hồn Gioan Đỗ Văn Bộ (2002)
Ngày 20: Thứ tư. Linh hồn Giuse Trần Văn Thức. Linh hồn Anna Trần Thị Hồng            
Ngày 21: Thứ năm. Thánh Ansenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Linh hồn Maria Phạm Thị Phim (2006). Linh hồn Barnabe và Lôrenxô.
Ngày 22: Thứ sáu. Linh hồn Giuse Trần Văn Hiệu              
Ngày 23: Thứ bảy. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo. Linh hồn Phêrô Phạm Ngọc Danh (2013). Linh hồn Phêrô Trần Trọng Mỵ
Ngày 24: CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Phiđêlê Sigmarigen, linh mục, tử đạo). Phú Lâm, Tánh Linh, Hiệp Tân chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ 6, Nghi thức Bí tích Hôn Phối
Đôi hôn phối anh Toàn và chị Phúc sẽ cử hành bí Hôn Phối vào chiều thứ 6. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho đôi hôn phối.
2. Thứ 7, Thánh lễ Hôn Phối
Tối thứ 7 là Thánh Lễ Hôn Phối cho 2 đôi: anh chị Âu – Phối và Đoàn – Yến. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho đôi hôn phối.CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng
1.   ông Thái, Mẹ Lên Trời, 2 trăm ngàn đồng
2.   bà Mận Điện, 2 trăm ngàn đồng
3.   anh Hiếu Dung, 3 trăm ngàn đồng
4.   anh Long, Mẹ Lên Trời, 1 trăm ngàn
5.   ông Phú, 3 trăm ngàn     

6.   chị Thêu Tuynh, 2 trăm ngàn
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

DANH SÁCH GIÁO DÂN