Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

BÀI THỨ VII:
BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lội hối cải hơn là vì chin mươi chín người công chính không cần hối cải.(Lc 15,7)

187.H.Bí tích Giải tội là gì?
T.Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để tha tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về sau, cùng giao hoà ta với Chúa và Hội thánh.

188.H.ĐCG đã ban quyền tha tôi khi nào?
T.Sau khi sống lại, Người hiện ra thổi hơi trên các Tông đồ mà nói: “Các con hãy nhận lấy Đức Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc.”

189.H.ĐCG ban ơn gì cho ta trong Bí tích Giải tội?
T.Đức Chúa Giêsu ban cho ta những ơn này:
- Một là tha tội để giao hoà ta lại với Chúa và anh em.
- Hai là ban sức mạnh giúp ta chừa cải tội lỗi và sống xứng đáng người con cái Chúa.

190.H.Những ai có quyền ban Bí tích Giải tội?
T.Các Giám mục và những Linh mục nào được phép, đều có quyền ban Bí tích Giải tội.

190.H.Những ai cần lãnh Bí tích Giải tội?
T.Những tín hữu đã phạm tội trọng thì cần phải lãnh Bí tích Giải tội nhưng ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh Bí tích này vì lòng sốt sắng thì nhiều ích lợi thiêng liêng.

192.H.Muốn lãnh nhận Bí tích Giải tội thì làm những việc nào?
T.Phải làm những việc này:
- Một là xét mình.
- Hai là ăn năn dốc lòng chừa.
- Ba là xưng tội.
- Bốn là đền tội.

193.H.Xét mình là gì?
T.Xét mình là nhớ lại từ ngày xưng tội lần sau hết cho đến bây giờ đã phạm những tội gì, phạm mấy lần và những trường hợp làm cho tội nặng hơn.

194.H.Ăn năn tội là gì?
T.Ăn năn tội là thật lòng thống hối vì phạm tội mất lòng Chúa và quyết tâm chừa cải không phạm lại nữa.

195.H.Có cách nào giúp ta ăn năn tội không?
T.Có ba cách này:
- Một là nhớ đến Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ hằng yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho ta.
- Hai là nhớ đến Đức Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và chết trên thập giá vì tội lỗi ta.
- Ba là nhớ lại tội làm cho ta mất hạnh phúc Thiên Đàng và phải phạt ở đời sau, vì Chúa là Đấng Thánh thiện và công bằng vô cùng.
196.H.Xưng tội là gì?
T.Xưng tội là bày tỏ các tội mình ra cùng Linh mục đại diện Chúa Kitô.

197.H. Phải xưng những tội nào?
T.Phải xưng rõ ràng, hết mọi tội trọng, còn tội nhẹ không buộc phải xưng, nhưng nếu có lòng ăn năn mà xưng ra thì được thêm nhiều ơn ích.

198.H.Kẻ chỉ giấu một tội trọng mà thôi có được tha các tội khác không?
T.Kẻ ấy không được tha tội nào hết mà còn mắc thêm tội trọng là phạm sự Thánh, vậy khi xưng tội lần sau, phải xưng tội phạm sự Thánh này, những tội đã giấu, cùng các tội trọng đã xưng lần trước và tội trọng mới phạm nữa.

199.H.Những tội trọng ta quên có được tha không?
T.Cũng được tha nhưng khi xưng tội lần sau, nếu nhớ lại, thì buộc phải xưng những tội ấy.

200.H.Đền tội là gì?
T.Đền tội là làm những việc Cha giải tội dạy làm để tạ lỗi cùng Đức húa Trời, và đền bù những thiệt hại mình đã gây cho kẻ khác.

201.H.Ngoài những việc Cha giải tội dạy làm, ta còn cách nào đền tội nữa không?
T.Ngoài những việc Cha giải tội dạy làm, ta còn phải hy sinh hãm mình, làm việc phúc đức và hưởng nhờ ân xá.
202.H.Ân xá là gì?
T.Ân xá là ơn Hội Thánh ban, nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu, Đức mẹ và Các Thánh, để tha hình phạt tạm ta đáng chịu vì những tội đã được Chúa tha.

203.H.Có mấy ân xá?
T.Có hai ân xá:
- Một là đại xá.
- Hai là tiểu xá
Đại xá là tha hết mọi hình phạt tạm, còn tiểu xá chỉ tha một phần hình phạt mà thôi.

204.H.Muốn hưởng nhờ ơn đại xá phải có những điều kiện nào?
T.Phải có ba điều kiện này:
- Một là làm những việc mà Hội Thánh có ban ơn đại xá.
- Hai là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
- Ba là dứt lòng dính bén với mọi tội lỗi.

BÀI THỨ VII (tiếp theo):
CÁCH XƯNG TỘI

205.H.Để dọn mình xưng tội, ta nên làm gì?
T.Ta nên cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta nhận biết các tội ta phạm, và giúp ta thật lòng ăn năn.

206.H.Có cách nào giúp ta để xét mình không?
T.Có hai cách này:
- Một là xét theo mười điều răn Đức Chúa Trời, sáu điều răn Hội thánh và bảy mối tội đầu.
- Hai là xét theo việc bổn phận đối với Chúa, với chính mình và với người khác.

207.H.Khi vào xưng tội thì phải làm sao?
T.Khi vào xưng tội thì phải làm dấu thánh giá và nói: Con xưng tội được…(mấy tuần hay mấy tháng). Sau đó, bắt đầu xưng tội. Xưng tội xong thì nói: Thưa Cha , con đã xưng tội xong. Chú ý :Nên đọc kinh Aên Năn Tội trước khi vào toà giải tội.

208.H.Khi xưng tội xong thì phải làm gì?
T.Phải chú ý nghe lời cha giải tội khuyên bảo và chỉ việc đền tội, và khi cha ban phép giải tội thì thưa: Amen. Sau hết (nếu nghe cha nói: hãy chúc tụng Chúa vì Người nhân lành, thì thưa: Vì lượng từ bi của Người tồn tại đến muôn đời) khi nghe cha bảo thì ra về và lo làm việc đền tội.

Không có nhận xét nào:

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này